Námskrá Meistaraskólans

Ný námskrá frá hausti 2016

Störf og starfsvettvangur iðnmeistara

Iðnmeistarar sem verktakar eða framleiðendur gegna ólíkum störfum og hlutverkum. Þeir vinna við mismunandi aðstæður allt eftir eðli starfseminnar, stærð fyrirtækis og stöðu innan fyrirtækis. Í litlu iðnfyrirtæki er meistarinn allt í senn; atvinnurekandi, stjórnandi, faglegur leiðtogi og leiðbeinandi. Í stærri fyrirtækjum oft með fjármálaumsvif, stefnumótun og bókhald.

Fyrir sérhvert fyrirtæki þarf að móta stefnu og gera áætlanir til lengri og skemmri tíma. Áætlanagerð hvílir oft á herðum iðnmeistarans, en þær geta m.a. varðað fjárfestingar, starfsfólk, öryggis- og umhverfismál, framleiðslu og þjónustu, rekstur, fjármál, sölu- og markaðsmál og gæðaþróun.

Hvort sem iðnmeistarinn annast sjálfur alla þætti í stjórnun og rekstri fyrirtækisins eða ræður aðra til þess er endanleg ábyrgð á hans herðum. Hann þarf því að búa yfir grunnþekkingu og yfirsýn varðandi rekstur og vera fær um að leggja sjálfstætt mat á einstaka þætti.

Iðnmeistarinn er verkefnis/framleiðslustjóri í fyrirtæki, annast áætlanagerð fyrir tiltekin verk og hefur með þeim umsjón og eftirlit. Hann áætlar heildarumfang og tímamörk verks, greinir það í þætti, áætlar efnis- og mannaflaþörf, skilgreinir kröfur um gæði og afköst og ber ábyrgð á að verki ljúki á tilsettum tíma með tilskildum gæðum og innan kostnaðarmarka. Meistarinn sem atvinnurekandi ber auk þess ábyrgð á að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustað sé í samræmi við lög og staðla.

Í öllum iðngreinum er um að ræða þjónustu við viðskiptavini. Iðnmeistarinn ber höfuðábyrgð á gæðum þjónustu, hvernig komið er fram við viðskiptavini fyrirtækisins og hvernig er farið að óskum þeirra. Hann er ábyrgur fyrir að farið sé að lögum. Hann þarf að leiðbeina starfsmönnum í þessum efnum ekki síður en í faglegum vinnubrögðum.

Kennsla og þjálfun nemenda á vinnustað er meðal mikilvægustu viðfangsefna iðnmeistara. Meistari gerir náms- og starfsþjálfunarsamninga við iðnnema í iðngrein sinni og ber ábyrgð á að þeir fái tilskilda þjálfun í samræmi við lög, reglur og námskrá. Hann kennir nemanum vinnubrögð, meðferð efna og tækja, veitir handleiðslu og fylgist með framvindu þjálfunar. Á sama hátt metur meistarinn endurmenntunar- og þjálfunarþörf annarra starfsmanna, leiðbeinir nýliðum og kennir starfsmönnum nýjungar eða sér til þess að það verði gert.

Lokamarkmið námsins

Meginmarkmið námsins er að verðandi meistarar öðlist þekkingu og færni til að stofna og reka iðnfyrirtæki og gegna helstu stjórnunar- og eftirlitshlutverkum í slíku fyrirtæki. Enn fremur að annast skipulagningu, framkvæmd og mat á námi og kennslu iðnnema á vinnustað samkvæmt námssamningi. Sundurgreina má lokamarkmið á eftirfarandi hátt:

Nemandi hafi aflað sér sértækrar þekkingar og skilnings á;

 • helstu tæknilegu og fræðilegu atriðum sem tengjast almennum rekstri og fjármálum fyrirtækja.
 • íslensku fjármálalífi og hvernig það er uppbyggt.
 • stjórnun og mismunandi stjórnunaraðferðum.
 • helstu eðlisþáttum og aðferðarfræðum verkefnastjórnunar til umbótastarfa.
 • helstu eðlisþáttum og aðferðafræðum við framleiðslu- og verktakastjórnun.
 • aðferðafræði gæðastjórnunar og uppbyggingu gæðahandbókar á forsendum ISO 9001.
 • niðurstöðum helstu rannsókna og mælingum í greininni.

Nemandi hafi öðlast leikni í sértækum aðferðum við að; 

 • skipuleggja og halda utan um fjármál fyrirtækis og tiltekin verk og umbótaverkefni.
 • túlka og greina ársskýrslur og meta stöðu fyrirtækja út frá þeim.
 • reikna tilboð, gera samninga, gera tilboðs- og sölugreiningar ásamt framleiðslu- sölu- og markaðsáætlanir.
 • greina markaðsaðstæður og meta stöðu fyrirtækja út frá þeim.
 • nýta verkfæri verkefnastjórnunar við skipulag og úrlausn umbótaverkefna.
 • stjórna framleiðslu- og framkvæmdum, greiningu og skipulagi öryggis- og umhverfismála, skipulagi vinnustaða og stjórnunar- og framleiðsluferla.
 • sjá um uppsetningu, kynningu og eftirfylgni krafna um gæðatryggingu opinberra verkkaupa.
 • byggja upp gæðahandbók og nota hana.
 • leiðbeina nemum í sinni iðngrein.

Nemandi hafi öðlast hæfni til að;

 • stofna og reka fyrirtæki í íslensku atvinnulífi í samræmi við lög og reglur.
 • stjórna starfsfólki og starfsmannahaldi.
 • skipuleggja og stjórna umbótaverkum.
 • skipuleggja og stjórna framleiðslu og framkvæmdum.
 • þróa og útbúa gæðahandbók fyrir fyrirtæki/verk.
 • tileinka sér og nýta þær rannsóknir og nýjungar sem tilheyra rekstri í greininni.
 • gera áhættugreiningu, áhættumat og öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir vinnustað.
 • fullnægja kröfum opinberra verkkaupa á forsendum staðlanna ISO 9001, IST-30, ISO 14001 og OHSAS 18000, færa verkbókhald og draga saman upplýsingar til úrvinnslu og upplýstrar ákvarðanatöku.

Nám og kennsla

Námið er skilgreint sem viðbótarnám við framhaldsskóla á fjórða hæfniþrepi, sbr. 20.gr. laga nr. 92 frá 2008.

Eftir því sem mögulegt er skal skipuleggja kennsluna þannig að unnið sé með raunveruleg verkefni sem tengjast og mynda sem mest eina heild. Skapa þarf sterka tengingu milli fræðilegs hluta námsins og raunveruleika. Í gegnum allt námið skal nemandinn skjalfesta þekkingu sína í eigin gæðahandbók og verkefni í verkbókhald (skráarvistunarkerfi).

Að námstíma loknum eiga nemendur að hafa mótað gæðakerfi þar sem búið er að skilgreina alla þætti rekstursins, móta stefnu, gera skipurit og starfslýsingar og útbúa helstu stjórnunarlega verkferla, verklagsreglur og leiðbeiningar. Einnig móta framleiðsluferla og skipulag gæðaeftirlits (process control), og útbúa öryggis- og heilbrigðisáætlanir. Að námi loknu skal gæðahandbók gefa heildarmynd af vel hönnuðu fyrirtæki og verkefni vetrarins vera aðgengileg sem skrár í verkbókhaldi.

Inntökuskilyrði

Við innritun í iðnmeistaranám skal nemandinn hafa lokið sveinsprófi og hafa starfað hjá meistara í 12 mánuði. Þeir sem ekki hafa faglegan bakgrunn en vilja nýta sér námið á öðrum forsendum skulu hafa lokið stúdentsprófi eða raunfærnimati sem sýnir ásættanlega hæfni. Þeir geta þó aldrei hlotið réttindi iðnmeistara.

Æskilegt er að hafa lokið tveimur áföngum í stærðfræði á öðru þrepi og einum áfanga í stærðfræði á þriðja þrepi. Góð tölvufærni nauðsynleg og þekking á Excel og Word forritum fyrir verkefnastjórnun og fjárhagsáætlun er æskileg.

Skipulag námsins

Náminu er skipt upp í tvo hluta, A og B. Báðir hlutar námsins stuðla að því að nemandinn hanni fyrirtæki á eigin fagsviði og skjalfesti í gæðahandbók samkvæmt leiðsögn ISO 9001.
Í A hluta eru grunnáfangar í rekstri, stjórnun, stofnun og stefnumótun fyrirtækis, mannauðsmálum, kennslu og leiðsögn, verkefnastjórnun til lausnar vandamála og umbótastarfs ásamt almennum vinnuverndarmálum og almennri lögfræði. Í B hluta er tilboðsgerð, vöruþróun, öryggis- og umhverfismál ásamt eftirliti í formi gæðastýringar. Einnig er þar fagtengt nám greinarinnar (en sá hluti er enn í vnnslu en verður klár í haust).

Námið er verkefnastýrt. Í því felst að hver nemandi verður að ljúka ákveðnum fjölda verkefna, bæði einstaklingsverkefnum og samvinnuverkefnum. Nemandinn tengir sína eigin reynslu við verkefnið og vinnur út frá eigin fyrirtæki/verkefni, raunverulegu eða ímynduðu.

Hver námsáfangi er sjálfstæður en æskilegt er að skipuleggja námið í heildstæðum viðfangsefnum í samræmi við stofnun og rekstur fyrirtækja og framleiðslustýringu, þvert á áfanga. Eins og kostur er skal aðlaga efnið að þörfum nemendahópsins. Þess skal þó ávallt gætt að það sé samræmi í lokamarkmið námsins og markmið einstakra áfanga.

Mikilvægt er að kennari velji leiðir sem samræmast markmiðum námskrár og miðast við að þroska fagvitund nemenda og þjálfa fagleg vinnubrögð.

Mikilvægt er að við skipulagningu hvers áfanga sé þess gætt í framkvæmd og innihaldi kennslunnar að nemendur tileinki sér og fái þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og virðingu fyrir jafnrétti og mannréttindum. Áhersla skal jafnan lögð á hugsun um sjálfbærni þannig að nemendur temji sér að hugsa um víðtæk áhrif ákvarðana í rekstri fyrirtækja á umhverfið og heilsu manna. Þess skal gætt að nemendur þurfi að nota og greina fjölbreytileg gögn og þjálfist þannig í læsi í víðtækum skilningi. Einnig skulu nemendur þjálfaðir í því að gera grein fyrir rökfærslum sínum og verkefnum í heyranda hljóði.

Námsmat

Tilgangur námsmats er að veita leiðsögn á meðan á náminu stendur og kanna að hve miklu leyti nemandi hefur tileinkað sér þau markmið sem sett eru í viðkomandi áföngum. Nauðsynlegt er að kennarar skilgreini áfangamarkmiðin enn frekar en gert er í námskrá til að þau séu skýr við námsmat. Kennarar eru hvattir til að leggja áherslu á leiðsagnarhlutverk námsmats og að meta nám nemenda með fjölbreyttum hætti en gæta þess jafnframt að umfang þess og inntak sé í samræmi við kennslu í viðkomandi áfanga. Námsmatið á að vera leiðbeinandi fyrir nemendur og gefa þeim möguleika á að fylgjast með eigin árangri í námi.

Í náminu eru margir möguleikar á því að kanna og meta námsárangur og afkastagetu nemenda. Mikil áhersla er lögð á verkefnabundið nám (Case Studies) sem nemendur leysa einir sér eða í samvinnu við aðra og þau verkefni gefa möguleika á útfærslu námsmats. Einnig eru skrifleg og verkleg próf lögð fyrir nemendur. Kynningar einstaklinga og hópa á verkefnum á ýmsum stigum í vinnslu þeirra er einnig hluti af námsmati.

Sú vitneskja sem námsmatið veitir hjálpar hverjum kennara til nýrrar markmiðssetningar og gefur oft tilefni til breytinga á áherslum í námsefni og vinnubrögðum. Þá gefur námsmatið nemendum möguleika á því að fylgjast með eigin árangri í námi.

Staða nemenda að loknu námi

Við lok hluta A öðlast nemandinn rétt til náms í B hluta, en einnig geta nemendur nýtt sér námið á öðrum vettvangi. Við lok B hluta fá nemendur meistararéttindi að því tilskyldu að þeir séu með sveinspróf. Í lok hvers hluta gefur skóli eða annar fræðsluaðili út prófskírteini sem vottar að viðkomandi hafi lokið námi samkvæmt ákvæðum aðalnámskrár. Samkvæmt ákvæðum iðnaðarlaga nr. 42/1978 getur handhafi prófskírteinis úr iðnmeistaranámi, að uppfylltum skilyrðum um starfstíma undir stjórn iðnmeistara, fengið útgefið meistarabréf hjá sýslumanni í því héraði þar sem hann á lögheimili.

Um mat og viðurkenningu á náminu m.t.t. náms á háskólastigi fer eftir ákvörðun viðtökuskóla eða sérstöku samkomulagi milli háskólastofnunar og þeirrar fræðslustofnunar sem annast iðnmeistaranám.

Námsbrautarlýsing

A hluti

 Nafn áfanga Áfangi  einingafjöldi 
Aðferðir verkefnastjórnunar   MVST3MS02AA  2 fein 
Almenn lögfræði og reglugerðir  MLÖG3MS02AA 2 fein 
Bókhald
MBÓK3MS03AA 3 fein 
Grunnur að gæðahandbók (1)  MGHA3MS02AA 2 fein 
Kennsla og leiðsögn  MKEN4MS05AA 5 fein 
Launa- og verkbókhald  MBÓK4MS02AA 2 fein 
Mannauðsstjórnun  MMAN4MS02AA 2 fein
Rekstrarfræði   MREK4MS03AA 3 fein 
Stofnun og stefnumótun fyrirtækis  MSSF4MS02AA  2 fein 
Sölu- og markaðsmál  MSÖL3MS02AA  2 fein 
Lokaverkefni A-hluta(2)  MLOK4MS02AA  2 fein                                                                                     

(1) Verður að taka á fyrstu önn þar sem undirbúningur lokaverkefnis sem unnið er að í öllum hlutanum er kennt hér

(2) Skilað í lok A-hluta en unnið samhliða öllum áföngum hlutans      


B hluti

Nafn áfanga  Áfangi  einingafjöldi 
Skilgreining gæðastýringaráætlunar  MGHA4MS02BA  2 fein
Verklýsingar og tilboðsgerð  MVTB4MS03BA  3 fein 
Vöruþróun   MVÖÞ4MS02BA   2 fein
Öryggis- og umhverfismál  MÖRU4MS02BA  2 fein 
Lokaverkefni B-hluta(3)   MLOK4MS02BA  2 fein

(3) Skilað í lok B-hluta en unnið samhliða öllum áföngum hans                                                                  

Fagtengd efni - blikksmíði, húsasmíði, múrsmíði og pípulagnir. 
Vélvirkjar, rennismiðir og stálsmiðir þurfa að taka 8 fein í vali í faggrein.

Nafn áfanga 
áfangi 
einingafjöldi
 Sértæk lögfræði og reglugerðir
MLÖG4MS02BA  2 fein
 Efnisfræði og burðarþol
MEFB4MS03BA  3 fein
 Mælitækni og mælitæki
MMÆL4MS03BA  3 fein

C hluti  - blikksmíði, húsasmíði, múrsmíði og pípulagnir

 Nafn áfanga
áfangi
einingafjöldi
 Byggingahandbók MBHA4MS03CA  3 fein
 Byggingareðlisfræði MBEÐ4MS03CA  3 fein 
 Gæðastýring (process control)
MGÆÐ4MS03CA  3 fein 
 Lokaverkefni C hluta(4)
MLOK4MS03CA  3 fein

(4) Skilað í lok C-hluta en unnið samhliða öllum áföngum hans 


Áfangalýsingar A hluti

A hluti

Undanfari: Sveinspróf, stúdentspróf eða sambærilegt.

Aðferðir verkefnastjórnunar 2fein (Gæðavitund) MVST3MS02AA

Aðferðir og verkfæri til umbótastarfa.

Greiningar á vandamálum, úrvinnsla að rótum vandamála og samanburður eftir úrbætur.

Í áfanganum skal tengja verkefni við raunverulegar aðstæður.

Farið er yfir helstu kenningar á sviði verkefnastjórnunar, skilgreiningu verkefna, verkþáttagreiningu, áætlanagerð, framkvæmd og verkskil. Kennslan miðar að því að nemandinn öðlist góðan skilning á helstu aðferðum verkefnastjórnunar. Kynning og rökstuðningur úrlausna við lok verkefna er hluti af náminu.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • aðferðum í verkefnastjórnun og helstu kenningum sem þær byggja á.
 • helstu ytri þáttum sem hafa áhrif á verkefnastjórnun í íslenskum iðnaði.
 • grunnatriðum verkefnastjórnunar og helstu aðferðarfræði á því sviði.
 • meginhlutverkum verkefnastjórans.
 • fundarsköpum.
 • helstu kynningaraðferðum.
 • verkfærum og helstu aðferðum verkefnastjórnunar til umbótastarfs. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina mismunandi aðferðir í verkefnastjórnun og meginhlutverki verkefnastjórans.
 • miðla þekkingu sinni um verkefnastjórnun með kynningum og umræðum.
 • skipuleggja og stýra minni verkefnum á fagsviði sínu.
 • stýra fundum.
 • kynna verkefni við verklok.
 • beita verkfærum verkefnastjórnunar við umbótastarf.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • beita mismunandi aðferðum verkefnastjórnunar við stjórnun verkefna, greina mikilvægi verkefnastjórnunar í árangursríkum rekstri og ígrunda eigin hæfni til að sinna hlutverki verkefnastjórans.
 • beita þekkingu sinni á sviði verkefnastjórnunar á raunveruleg dæmi.
 • taka þátt í umræðum og skoðanaskiptum um verkefnastjórnun almennt.
 • beita viðurkenndum aðferðum fundarstjórnunar.
 • finna og leysa vandamál og frábrigði með aðferðafræði verkefnastjórnunar.
 • kynna og rökstyðja úrlausnir verkefnis við verklok.


Almenn lögfræði og reglugerðir 2 fein MLÖG3MS02AA

Farið verður yfir helstu lög og reglur er varða fyrirtækjarekstur, réttindi starfsmanna og rætt um siðareglur og mótun þeirra. Nemendur þekki þá þætti dómskerfisins er varða atvinnurekstur og réttarform fyrirtækja. Þekki vel iðnlöggjöfina og helstu lög og reglur aðrar er lúta að atvinnurekstri, svo sem verslunarréttur, hlutafélagaréttur, vinnuréttur, skattamál, tilboðsgerð og CSR.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • lögum og reglum varðandi starfsmannamál.
 • lögum og reglum varðandi rekstur fyrirtækja og skattalegt umhverfi.
 • helstu lögum varðandi tilboðsgerð.
 • helstu eyðublöðum sem atvinnurekandi þarf að fylla út.
 • lögboðnum tryggingum í atvinnurekstri.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • fylla út helstu eyðublöð.
 • meta áhrif rekstrarákvarðana á skattlagningu fyrirtækja.
 • gerð helstu samninga varðandi atvinnurekstur.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • útfylla helstu pappíra varðandi fyrirtækjarekstur.
 • leita sér upplýsinga um lögfræðileg atriði er varða fyrirtækjarekstur.

 

Bókhald 3 fein MBÓK3MS03AA

Helstu bókhalds útreikningar eru teknir fyrir. Kennd er afstemming með prófjöfnuði ásamt reikningsjöfnuði og gerð efnahags- og rekstrarreiknings. Bókhaldslyklar, merking fylgiskjala, notkun bókunarbeiðna, hvernig færslur eru skráðar, afstemmingar, þ.m.t. hvernig stemmt er af við bankayfirlit. Gerð reikninga og reikningsyfirlita.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • grundvallarhugtökum tvíhliða bókhalds; debet,kredit, eignum, skuldum, gjöldum og tekjum
 • bókhaldshringrásinni í tvíhliða bókhaldi
 • eðli launabókhalds og skilagreina.
 • helstu bókhaldslögum og virðisaukaskatti.
 • uppgjöri og reikningsjöfnuði.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • færa einfaldar dagbókarfærslur.
 • reikna tekjur og kostnað fyrirtækja.
 • færa niðurstöður dagbókar í reikningsjöfnuð.
 • útreikningi kostnaðarverðs seldra vara og meðferð virðisaukaskatts.
 • færa og reikna tollgjöld og virðisaukaskatt v/innflutnings.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • færa bókhald.
 • meðhöndla og reikna út virðisaukaskatt.
 • flokka og skilja eðli bókhaldsreikninga.
 • gera efnahags-og rekstrarreikning.

Grunnur að gæðahandbók 2 fein MGHA3MS02AA 

Uppbygging gæðahandbókar. 
Hugmyndir og aðferðafræði gæðastjórnunar kynntar. Skilgreining ferla.
Nemandinn fái góðan skilning og þjálfun í uppbyggingu gæðastjórnunar og skilgreiningu ferla.
Nemandinn útbúi gæðahandbók sem tekur yfir kröfur verkkaupa með tilliti til staðla. 

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • aðferðum við að mæla ánægju viðskiptavinarins.
 • tilgangi og framkvæmd innri úttekta.
 • áhættumati

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • setja upp rekstrarhandbók fyrir afmarkaða starfsemi.
 • koma á umbótastarfi
 • stýra skjölum
 • setja fram leiðbeiningar og önnur skjöl.

 

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • skilgreina og setja fram ferla
 • kilgreina nauðsynlega stýringu ferla.
 • vista gögn á viðeigandi hátt.


 Kennsla og leiðsögn 5 fein MKEN4MS05AA

Nemandinn þekki námskröfur og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni og viti hvernig skóli og fyrirtæki þurfa að vinna saman að menntun einstaklingsins. Þekki réttindi og skyldur iðnmeistara og iðnnema á náms- og starfsþjálfunarsamningi. Viti hvernig meistari geti búið iðnnema æskileg skilyrði til náms og þroska í fyrirtækinu og kunni aðferðir til að miðla þekkingu og annast handleiðslu í samræmi við námsþarfir nemans og námskröfur iðngreinarinnar. Þekki helstu aðferðir kennslufræði og námsmats og geti skipulagt endurmenntun í samræmi við þarfir fyrirtækis.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • ákvæðum laga og reglugerða er varða iðnmenntun á Íslandi.
 • algengum aðferðum við fræðslu og þjálfun ólíkra einstaklinga.
 • helstu kenningum um nám, kennslu og félagsleg samskipti.
 • helstu aðferðum við mat á árangri þjálfunar og frammistöðu í starfi.
 • námskröfum og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni samkvæmt aðalnámskrá.
 • ákvæðum iðnnámssamninga um réttindi og skyldur iðnmeistara og iðnnema.
 • kennslu, leiðsögn og námskröfum á fagsviði sínu.
 • helstu sí- og endurmenntunarstofnunum á Íslandi.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • setja fram einföld markmið fyrir tiltekinn þjálfunarþátt í iðngrein sinni.
 • velja viðeigandi aðferðir við þjálfun og mat á frammistöðu.
 • skipuleggja afmarkað þjálfunarferli.
 • greina færnikröfur starfa og einstakra verkþátta í iðngrein sinni og setja fram markmið.
 • skipuleggja þjálfun í einstökum þáttum, velja viðeigandi aðferðir við leiðsögn og mat og beita þeim aðferðum.
 • skrá frammistöðu iðnnema á skipulegan hátt.
 • meta þekkingarþörf fyrirtækis og þekkingu starfsmanna.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • hagnýta þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér um kennslu og leiðsögn iðnnema og nýrra starfsmanna á vinnustað.
 • meta námsþarfir iðnnema með hliðsjón af aðalnámskrá og að gera heildstæða þjálfunaráætlun.
 • leiðbeina og meta frammistöðu og framfarir iðnnema og nýrra starfsmanna í iðngrein sinni með ólíkum aðferðum.
 • útskýra og rökstyðja þjálfunaráætlanir sínar og val aðferða við kennslu, leiðsögn og mat.
 • meta einstaklingsmun iðnnema og annarra samstarfsmanna og koma fram við þá af virðingu og nærgætni.
 • nota hvatningu, endurgjöf og hrós í leiðsögn og kennslu.
 • ígrunda og meta eigið framlag við skipulagningu, framkvæmd og mat á þjálfun annarra og endurskoða áætlanir og aðferðir ef þörf er á.
 • gera endurmenntunaráætlun sem byggir á þekkingargreiningu fyrirtækis og starfsmanns þess.


Launa- og verkbókhald 2 fein MBÓK4MS02AA

Launabókhald og útreikningar, ýmis gjöld, s.s. lífeyrissjóður, félagsgjöld o.fl. Skilagreinar vegna lífeyrissjóða, opinberra gjalda, staðgreiðslu skatta og tryggingargjalds. Skattskil, fyrningar o.fl.

Uppbygging verkbókhalds, framlegðarútreikningar, mat á hagkvæmni mismunandi framleiðslueininga eigin verklýsinga- og gagnabanka og notkun þess til úrvinnslu gagna og ákvarðanatöku.

Uppbyggingu skráarvistunarkerfis í tengslum við verkbókhald.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • eðli verkbókhalds og notkun þess til þekkingarstjórnunar.
 • ferli gjaldþrotaskipta.
 • mikilvægi framlegðarútreikninga.
 • helstu atriðum varðandi skattaskil atvinnurekanda og einstaklinga.
 • launabókhaldi.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nota greiðslukerfi fyrir laun.
 • útbúa grunn að verkbókhaldi og vinnslu upplýsinga úr því .
 • skrifa verklagsreglu um skjala- og skráarstýringu .
 • meta áhrif rekstrarákvarðana á skattlagningu fyrirtækja.
 • reikna og túlka framlegð.
 • reikna út laun og launatengd gjöld.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • setja upp og greina verkbókhald og beita upplýsingunum sem þannig fást til ákvarðanatöku.
 • hafa góð tök á skjala- og skráarstýringu.
 • beita framlegðar útreikningum við ákvarðanatöku.Mannauðsstjórnun 2 fein MMAN4MS02AA

Fjallað er um mannauðsstjórnun, í víðu samhengi. Auglýsingar og ráðningu starfsfólks. Starfsmannavelta, frammistöðumat, umbun og nýliðafræðsla. Áhersla er lögð á stofnanamenningu, tengsl mannauðsstjórnunar við stefnumótun fyrirtækja og stofnana og mælingu á árangri. Gert er ráð fyrir að í lok námskeiðsins geti nemendur tjáð sig í ræðu og riti um helstu kenningar.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • lögum og reglum um réttindi og skyldur atvinnurekenda gagnvart starfsfólki.
 • réttindum og skyldum aðila í ráðningarsambandi.
 • grunnþjálfun í að sinna þeim þáttum almennra stjórnunarstarfa sem lúta að stjórnun mannauðs.
 • stefnumótunarlegu hlutverki mannauðsstjórnunar og þeim möguleikum sem í því hlutverki felast fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja. 
 • helstu hagsmunasamtökum launþega og atvinnurekenda.
 • reglum um öryggismál í eigin rekstri.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • útbúa ráðningarsamninga.
 • beita helstu þáttum mannauðsstjórnunar við mismunandi aðstæður.
 • nota starfsmannaviðtöl til þróunarstarfs og umbóta.
 • forma starfsmannaauglýsingar.
 • gera hættumat, áhættugreiningu og öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir skrifstofu. 

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • beita mannauðsstjórnun í árangursríkum rekstri.
 • umbuna, hrósa og meta frammistöðu starfsfólks í sinni grein.
 • taka þátt í umræðum og skoðanaskiptum með starfsfólki fyrirtækisins.
 • beita öryggis- og heilbrigðisáætlun til vinnuverndarumbóta á skrifstofu.


Rekstrarfræði 3 fein MREK4MS03AA

Útreikningar á vöruverði út frá eigin rekstrarforsendum. Framleiðni, framlegð og afskriftir. Helstu vísitölur og útreikningur á verðbótum. Prósentureikningur og fjármálastærðfræði, s.s. einfaldir vextir, núvirðing og framtíðarvirðing greiðslustreymis.

Helstu samskiptaforrit netsins og þeir möguleikar sem þau bjóða upp á.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • reikningsaðferðum sem helst eru notaðar í rekstri og viðskiptum.
 • helstu lykilhugtökum í rekstri og mælikvarða á rekstrarárangur.
 • helstu tölvuverkfærum sem nýtt eru í rekstri og viðskiptum (á við allstaðar).
 • eðli töflureiknis og þekkja helstu grunnaðgerðir hans (á við allstaðar).
 • forsendum verðmyndunar. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • vinna með tölulegar upplýsingar og tileinka sér þær (á við allstaðar).
 • reikna, meta og bera saman arðsemi ólíkra hugmynda/afurða.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • nýta netið til upplýsingaleitar við þau verkefni sem lögð eru fyrir.
 • reikna verð á vöru og þjónustu út frá forsendum eigin rekstrar.
 • leggja mat á verðmæti á lager og öðrum eignum og áætla kostnað vegna eigna.
 • afla helstu gagna sem hann þarf á að halda, greina upplýsingar og vinna úr þeim (á við allstaðar).


Stofnun og stefnumótun fyrirtækis 2 fein MSSF4MS02AA

Nemendur stofna og reka fyrirtæki eða velja raunveruleg fyrirtæki á eigin fagsviði.

Fjallað er um helstu kenningar og þá hugmyndafræði sem stefnumótun byggir á. Aðferðir og aðferðafræði við greiningu og undirbúning stefnumótunar og mismunandi leiðir fyrirtækja til að ná og viðhalda samkeppnisforskoti. Fjallað um mikilvæga þætti stefnumótunar sem tengjast þróun stefnu, mati á valkostum, mælingum á árangri, markmiðum, framkvæmd og eftirfylgni. Ferlið frá hugmynd yfir í viðskiptatækifæri. Gerð viðskiptaáætlunar fyrir nýtt fyrirtæki út frá nokkrum megin þáttum, þ.e. viðskiptatækifæri, viðskiptahugmynd og undirbúningi og gerð viðskiptaáætlana.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • helstu aðferðum við gerð viðskiptaáætlana.
 • helstu rekstrarformum fyrirtækja og samþykktum við stofnun þeirra.
 • hvaða leyfi þarf að útvega við stofnun fyrirtækis.
 • helstu leiðum til fjármögnunar nýs fyrirtækis og mögulegum stuðningi við stofnun þess.
 • rekstrarformum og stefnumótun íslenskra iðnfyrirtækja á sínu sérsviði.
 • reglum um öryggismál í eigin rekstri.
 • grænu bókhaldi.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita reglum um skattalegt umhverfi fyrirtækja.
 • gera fjárhagsáætlanir. 

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • móta stefnu fyrir fyrirtæki sitt og rökstyðja val sitt á aðferðum og verklagi.
 • taka þátt í umræðum og skoðanaskiptum um stofnun og þróun fyrirtækis í iðngrein sinni.
 • beita þekkingu sinni í stjórnun á raunveruleg dæmi og geta rökstutt úrlausn sína.
 • meta hvernig ytra umhverfi hefur áhrif á störf stjórnandans og árangur fyrirtækis.

 

Sölu- og markaðsmál, 2 fein MSÖL3MS02AA

Fjallað er um grunnþætti markaðsstarfs og greiningu markaðstækifæra. Tilboð til viðskiptavina, stýring og framkvæmd markaðsþátta.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • markaðs- og sölumálum og þjónustu í rekstri fyrirtækja og helstu hugtök markaðsfræða.
 • helstu gerðum markaðsáætlana.
 • helstu atriðum varðandi sölutækni. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina markaðsaðstæður og gera einfalda markaðsáætlun fyrir fyrirtæki sitt.
 • setja fram markmið og stefnu fyrir þjónustu í fyrirtæki sínu.
 • greina þarfir og kaupvenjur neytenda.
 • útbúa kynningargögn. 

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • gera viðskiptaáætlun.
 • gera markaðsáætlun og undirbúa kynningar.

                                                                                                                    

Lokaverkefni A-hluta 2 fein MLOK4MS02AA 

Tekið samhliða öllum fögum A-hluta. Lokaverkefnið er stofnun og hönnun fyrirtækis. Stefnumótun, verklagsreglur, vinnuleiðbeiningar, eyðublöð og annað sem er skilgreint eða myndast í náminu er skjalfest með formlegum hætti í gæðahandbók og skilgreint skráavistunarkerfi. Nemandinn byggir upp gæðahandbók í samvinnu við kennarann sem tekur mið af  þeim námsþáttum sem teknir eru fyrir á önninni og aðlagaðir að bakgrunn hvers og eins nemenda. Í lok áfangans skal nemandinn kynna fyrirtækið sitt með aðstoð gæðahandbókar fyrir kennaranum og samnemendum sínum.

 

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • rekstri fyrirtækis, til að hafa heildaryfirsýn yfir reksturinn í samræmi við námsgreinar A-hluta.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • reka fyrirtæki og geta kynnt ákveðna hluta þess fyrir öðrum.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • nýta sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra verkefna í rekstri og stjórnun fyrirtækja og mótun viðskiptaáætlana.


Áfangalýsingar B hluti - skylduáfangar

Undanfari: A - hluti

Gæðastýringaráætlun (process control) 2 fein MGHA4MS02BA

Nemendur útbúa allar viðeigandi áætlanir, rýna kröfur vegna tiltekins verks, setja upp gæðastýringaráætlun með tilheyrandi gátlistum og eftirlitsblöðum og læra að meta eigin frammistöðu miðað við áætlanir.

Nemendur skilgreina stjórnunar- og verkferla, verklagsreglur og stjórnunarlegar vinnuleiðbeiningar frá aðkomu verkkaupa til afhendingar á vöru fyrir eigið fyrirtæki.

Nemendur skipuleggi framleiðslusvæði og raði búnaði með skilgreindum og rökstuddum aðferðum.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • vinnusvæði.
 • leiðbeiningum ISO 9001 og samhæfðra evrópskra framleiðslustaðla til framleiðslustýringar.
 • gæðatryggingu og birgjamati.
 • verkbókhaldi og skráarvistun.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • teikna og skrifa stjórnunar-, eftirlits- og verkferla ásamt verklagsreglum og vinnuleiðbeiningum, frá aðkomu viðskiptavinar til verkloka.
 • leggja fram og framfylgja gæðatryggingu fyrir opinbera verkkaupa.
 • stjórna verkum og annast gæðastýringu samkvæmt lögum (process control).
 • færa og vinna verkbókhald, stýra og tryggja öryggi skjala og skrá, gera uppgjör á verkum og meta arðsemi.
 • meta eiginleikalýsingar og samræmisyfirlýsingar með tilliti til krafna.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • beita áætlunum sem stjórntæki og meta frammistöðu út frá þeim.
 • nota verkferla, verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar sem verkfæri til stjórnunar.
 • skipuleggja vinnusvæði og framleiðslulínu í fyrirtæki.
 • skipuleggja lagerhald, gera framleiðslu og verkáætlanir.
 • útbúa, meta, kynna og framfylgja kröfum opinberra verkkaupa um gæðatryggingu.
 • setja upp gæðastýringu sem fullnægir kröfum um CE merkingar.


Verklýsingar og tilboðsgerð 3 fein MVTB4MS03BA

Farið er yfir grunnþætti verksamninga. Fjallað um lög, reglugerðir og staðla sem gilda um samskipti meistara og útboðsaðila. Nemendur æfist í að áætla efni og vinnumagn og reikna út einingarverð á fyrirfram ákveðnu verki. 

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • verklýsingum og tilboðsgerð.
 • uppsetningu og frágangi tilboða.
 • mismunandi formum verksamninga.
 • samskiptaferlum við hið opinbera.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • gera verklýsingar og reikna út einingarverð.
 • gera verksamninga.
 • gera tilboð.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að;

 • setja saman verklýsingu og gera útboðsgögn.
 • reikna út einingarverð og ganga frá tilboði.
 • gera innkaupaáætlanir og tengja verkáætlunum.
 • útfæra tilboð og gera verksamninga.


Vöruþróun 2 fein MVÖÞ4MS02BA

Farið er yfir ferli vöruþróunar og helstu vöruþróunaraðferðir og líkön. Kynning og rökstuðningur úrlausna við lok verkefna er hluti af náminu.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • hönnunarferli vöru frá frumgerð til markaðshæfrar vöru.
 • vöruþróunaraðferðum og líkönum.
 • verndun hugverka og einkaleyfa.

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • þarfagreina til þróunar á vöru.
 • gera kynningarefni fyrir nýja vöru.
 • aðlaga hugmynd að aðstæðum fyrirtækis.

 

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • kynna nýja hönnun.
 • rökstyðja val á aðferðum og hugmyndum.


Öryggis og umhverfismál 2 fein MÖRU4MS02BA

Farið er yfir kröfur löggjafans varðandi vinnuverndar- og öryggismál. Kennslan miðar að því að nemandinn öðlist góðan skilning á skyldum verkkaupa og verktaka m.t.t. vinnuverndar- og öryggisþátta, þekki hlutverk samræmingaraðila á hönnunar- og framkvæmdastigi og verði fær um að vinna (láta vinna) öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir vinnustað, þ.m.t. að vinna áhættumat fyrir varasama verkþætti.

Nemendur vinni öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir gefna framkvæmd á sínu sviði og kynni niðurstöður sínar og röksemdir.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • skyldum atvinnurekenda og verktaka í vinnuverndarmálum.
 • lágmarkskröfum löggjafans til vinnuumhverfis.
 • hlutverki samræmingaraðila á hönnunar- og framkvæmdastigi.
 • gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar.
 • framkvæmd áhættumats fyrir varasama verkþætti.
 • utanumhaldi öryggishandbókar.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina kröfur og hlutverk er lúta að vinnuverndar- og öryggismálum.
 • ná í nauðsynlegar upplýsingar og þekkingu um vinnuverndar- og öryggismál.
 • miðla þekkingu á vinnuvistfræði og öryggismálum.
 • framkvæma áhættumat.
 • skipuleggja eftirfylgni með vinnuumhverfisstefnu.

 

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • beita mismunandi aðferðum við framkvæmd vinnuumhverfisstjórnunar við stjórnun framkvæmda.
 • beita þekkingu sinni á sviði vinnuverndar- og öryggismála á raunverulegt dæmi.
 • rökstyðja eigin lausnir í vinnuverndar- og öryggismálum.
 • meta nauðsynlegt umfang forvarnaraðgerða eftir umfangi verka.


Lokaverkefni B-hluta 2 fein MLOK4MS02BA

Unnið samhliða öllum áföngum B-hluta.

Lokaverkefnið er einstaklingsverkefni sem nemandinn og kennarinn koma sér saman um. Verkefnið tekur mið af þeim námsþáttum sem teknir eru fyrir á önninni og aðlagað að bakgrunn hvers og eins nemanda. Í lok áfangans skal nemandinn kynna verkefnið fyrir kennaranum og samnemendum sínum.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • fagtengdum efnum iðngreinar sinnar ásamt sértækum lögum og reglugerðum, gæðastýringu, vöruþróun, öryggis- og umhverfismálum, verklýsingum og tilboðsgerð fyrir greinina.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skipuleggja og stjórna verkefnum í samræmi við námsgreinar í B-hluta.

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:

 • nýta sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra verkefna er lúta að gæðastjórnun, vöruþróun, tilboðsgerð og öryggismálum.

Áfangalýsingar B - hluti, fagtengt efni (smíði)

Undanfari: sveinspróf og A - hluti

Efnisfræði og burðarþol  3 fein  MEFB4MS03BA

Nemendur þekki eðlis- og efnafræðieiginleika efna. Kynnist grunnþáttum eðlisfræði bygginga og einstökum vistfræðiþáttum, svo sem hita, raka og hljóðvist, grunnþáttum kraftafræðinnar, álagsstöðlum sem settar eru í byggingareglugerð. Fjallað um áhrif náttúruafla á byggingar og byggingarefni og rætt um áhrif og afleiðingu loftmengunar. 

Nemandinn skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á;

·         efnisfræði í faginu og hafa yfirlit yfir þá krafta sem verka á mannvirki

·         helstu byggingarefnum sem notuð eru í dag og eiginleikum þeirra

·         helstu kröftum sem verka á byggingar

·         áhrifum náttúruafla á byggingar og byggingarefni

·         vistfræðiþáttunum hita, raka og hljóðvist í byggingum

 

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í;

·         einföldum kraftreikningum

·         leita upplýsinga í byggingareglugerð varðandi vistfræðiþætti

 

Nemandinn hafa öðlast hæfni í að;

·         meta styrkleika byggingahluta út frá þeim kröftum sem á bygginguna verka

·         meta burðarþol byggingarvirkja til að geta leyst algeng og hefðbundin verkefni við notkun byggingarefna

 

Mælitækni og mælitæki  3 fein  MMÆL4MS03BA

Fjalla skal um uppbyggingu hallamælis, teodolits og rafeinda- og

leysigeislastýrðra mælitækja og notkunarmöguleikar þessara tækja sýndir. Farið er í hnita- og kótaútreikninga og úttekt á mæliblöðum. Hæðarmæling og prófun tækja, leiðrétting, skráning gagna og hæðarkótareikningur. Kynning á ýmsum mælitækjum og mæliaðferðum. Verklegar mælingar.

 

Nemandinn skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á;

·         mikilvægi réttra stillinga á þeim búnaði sem notaður er við landmælingar

·         helstu mælitækjum sem notuð eru í byggingariðnaði

 

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í;

·         nota mælitæki við staðsetningu mannvirkja

·         skráningu gana

·         hæðarmælingum og prófun tækja

·         hnita og kótaútreikningum og úttektum á mæliblöðum

 

Nemandinn hafa öðlast hæfni í að;

·         gera landmælingar og mæla út staðsetningu bygginga

·         beita helstu mælitækjum sem notuð eru í byggingariðnaði

·         skrá gögn og reikna út hnit

 

Sértæk lögfræði og reglugerðir 2 fein  MLÖG4MS02BA

Fjallað um lög, reglugerðir og staðla sem gilda um samskipti byggingarstjóra og meistara við skipulags- og byggingaryfirvöld, eiganda mannvirkis og verktaka. Þekki innkaupareglur opinberra aðila.    

 

Nemandinn skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á;

·         lögum og reglum um umhverfismál og vinnuvernd

·         lög um mannvirki, lög um byggingarvörur

·         innkaupareglum opinberra aðila

·         lögum um byggingarvörur

 

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að;

·         skilgreina stjórnunar- og  verkeferla

·         skilgreina verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar

 

Nemandinn skal hafa öðlast hæfni í að;

·           rækja skyldur og uppfylla kröfur sem settar eru á iðnmeistara í lögum um mannvirki

 


Áfangalýsingar C - hluti - fyrir blikksmíði, húsasmíði, múrsmíði, pípulagnir og rafvirkjun

Undanfari: Hluti A og B eða sambærilegt

Byggingahandbók  3 fein  MBHA4MS03CA

Farið verður yfir helstu kröfur löggjafans varðandi áfanga- öryggis og lokaúttektir ásamt gerð handbókar og skýrslur af ýmsu tagi. Fjallað verður um samþættingu skjala í gæðakerfi og vinnuverndarmálum við innihald handbókar mannvirkis og gerð grein fyrir nauðsynlegri upplýsingamiðlun iðnmeistara til byggingastjóra.     

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • kröfum laga um mannvirki  varðandi úttektir og handbók mannvirkis.
 • kröfum leiðbeininga Mannvirkjastofnunar um efnistök og innihald handbókar mannvirkis og kröfur um úttektir.
 • gagnaskilum iðnmeistara til byggingastjóra og öfugt.
 • kröfum um uppfærslu handbókar mannvirkis við breytingar eða viðhaldsvinnu.
 • nauðsynlegum samskiptum og upplýsingamiðlun til opinberra aðila varðandi mannvirkjagerð.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • undirbúa og framkvæma úttektir.
 • útbúa handbók mannvirkis.
 • greina kröfur og hlutverk varðandi upplýsingamiðlun um mannvirkjagerð.
 • afla nauðsynlegra upplýsinga og eyðublaða vegna mannvirkjagerðar.
 • samþætta og mæta kröfum um upplýsingamiðlun.

Nemandinn hafa öðlast hæfni í að:

 • aðstoða iðnmeistara og verkkaupa við að uppfylla kröfur regluverksins varðandi mannvirkjagerð.
 • meta kröfur löggjafans um innihald og umfang upplýsingamiðlunar.
 • eiga samskipti við opinberar stofnanir á sviði mannvirkjagerðar.
 • gera uppgjör og frávikagreiningar.
 • standa fyrir eigin úttektum ásamt úttektum fyrir hönd leyfisveitanda.

 

Byggingareðlisfræði   3 – fein  MBEÐ4MS03CA

Þjálfist í samlestri teikninga, verklýsinga og vinnuteikninga út frá hönnunarteikningum fyrir allar iðngreina og geti tengt það gæðastýringaráætlun. Geti unnið útreikninga á mismunandi útfærslum og notkun helstu einangrunarfefna vegna, hljóðs, varma, vinds og raka. Öðlist hæfni til að taka þátt í mati á kostum og göllum hinna ýmsu byggingarefna.

Nemandinn skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • teikningalestri allra iðngreina.
 • varmaeinangrun húsa.
 • þróun hljóðeinangrunar.
 • vindþéttilögum og rakavarnarlögum.

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í:

 • samlestri teikninga allra iðngreina.
 • útreikningum á helstu einangrunarefnum vegna hljóðs, varma, vinds og raka

Nemandinn hafa öðlast hæfni í að:

 • vinna í rafrænum teikningum, gera tillögur til breytinga til hönnuða og samræma hinar ýmsu fagteikningar.
 • taka þátt í mati á kostum og göllum hinna ýmsu byggingarefna.

 

Gæðastýring – process control 3 fein  MGHA4MS03CA

Uppbygging gæðastýringar út frá kröfum til byggingarstjóra í Lögum um mannvirki og ákvæði um umsjónamanna verkkaupa í IST-30.

Hugmyndir og aðferðafræði gæðastýringar (procescontrol) kenndar.

Nemandinn fái góðan skilning og þjálfun í uppbyggingu gæðastjórnunar og skilgreiningu ferla til gæðastýringar.

Nemandinn byggir ofan á  gæðahandbók sína það sem  varðar hlutverk eftirlitsaðila varðandi kröfur í Lögum um mannvirki, Lögum um byggingarvörur, RUAHOÖÁBOVATM, kröfum  verkkaupa um gæðatryggingu með tilliti til staðla og út frá þekkingu sinni og reynslu sem meistari í faginu.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • meginmarkmiðum og helstu aðferðum gæðastýringar.
 • lögbundnum samskiptum við leyfishafa og annað yfirvald fyrir hönd verkkaupa.
 • þjálfun í uppbyggingu gæðastýringar og skilgreiningu ferla.
 • þeim áhrifum sem innleiðing gæðastjórnunarkerfa hefur.
 • teikningaraðferðum allra iðngreina við mannvirkjagerð.
 • lög um mannvirki, lög um byggingarvörur, IST-30.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • hanna ferla og leiðbeiningar fyrir gæðahandbók.
 • útbúa gæðatryggingu sem tekur yfir kröfur verkkaupa.
 • greina aðalatriði frá aukaatriðum við  mat á frammistöð.
 • beita aðferðarfræði gæðastjórnunar við gæðastýringu (process control).
 • meta vottorð og eiginleikalýsingar á byggingarvörum.
 • stjórna rýnis- og verkfundum, setja upp gæðastýringaráætlun, framkvæma eftirlit og meta frammistöðu.

Nemandinn hafa öðlast hæfni í að:

 • viðhalda gæðahandbók.
 • stjórna verkþáttarýni varðandi  lög og reglur ásamt kröfum verkkaupa í samstarfi við iðnmeistara og hönnunarstjóra.
 • skipuleggja gæðastýringu, útfæra gæðastýringaráætlun, framfylgja áætlunum og meta frammistöðu verktaka.
 • bregðast við frábrigðum í samræmi við leiðbeiningar ISO 9001.
 • stjórna verkfundum og færa fundargerð.
 • leggja mat á samræmisyfirlýsingar og eiginleikalýsingar vegna CE merkinga á byggingarvörum.
 • koma auga á mistök við hönnun eða val á byggingarefnum.
 • gera samninga við eiganda mannvirkis og iðnmeistara samkvæmt Lögum um mannvirki.
 • get útbúið öryggis- og umhverfisstefnu fyrir verkkaupa.
 • koma auga á og meta hugsanleg mistök hönnuða og iðnmeistara.

 

Lokaverkefni C – hluta   MLOK4MS03CA

Unnið samhliða öllum fögum C - hluta

Lokaverkefnið er einstaklingaverkefni sem nemandinn og kennarinn koma sér saman um. Verkefnið tekur mið af þeim námsþáttum sem teknir eru fyrir á önninni og aðlagaðir að bakgrunn hvers og eins nemenda. Í lok áfangans skal nemandinn kynna verkefnið fyrir kennaranum og samnemendum sínum.

Nemandinn skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:

 • og heildaryfirsýn yfir áfangana  C- hluta og geti nýtt sér þá þekkingu með samþættingu í heilstæðu verkefni.

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í:

 • sjálfstæðum vinnubrögðum  við úrlausn raunhæfra verkefna byggingastjóra
 • að byggja upp gæðahandbók, byggingaskýrslu og beita aðferðum verkefnisstjórnunar.

Nemandinn hafa öðlast hæfni í að:

 • kynna verkið fyrir öðrum